Skip to main content

DISCLAIMER

Disclaimer voor tmalogistics.be
Op deze pagina vindt u de disclaimer van tmalogistics.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door TMA Logistics. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
 
Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TMA Logistics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij TMA Logistics.
 
Geen garantie op juistheid 
Indien van toepassing: 
Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met TMA Logistics te mogen claimen of te veronderstellen.TMA Logistics streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  TMA Logistics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die staat op website waarnaar wij via hyperlinks naar verwijzen.

Wijzigingen 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.